Regulamin

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.paylove.pl .

2. Kontakt z administratorem serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: kontakt@paylove.pl .

3. W sprawach nieuregulowanych w przepisach niniejszego regulaminu co do obowiązków administratora serwisu oraz zasad ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18.07.2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. Z 2002r., Nr 144, poz. 1204), w pozostałym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883).

4. Administrator Serwisu świadczy na rzecz Użytkowników Serwisu usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej www.paylove.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników Serwisu danych w postaci ogłoszeń towarzyskich, które są udostępniane na stronie www.paylove.pl, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)

Art. 2 PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Użytkownikami serwisu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Z chwilą rejestracji użytkownika w serwisie i akceptacji przez niego warunków niniejszego regulaminu następuje zawarcie umowy o świadczenie usług pomiędzy administratorem serwisu a użytkownikiem serwisu.

3. Tylko zarejestrowany użytkownik ma możliwość dodawania ogłoszeń w serwisie.

4. Tylko zarejestrowany użytkownik może przeglądać zawartość serwisu.

5. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu w sposób niezgodny z jego celem.

6. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie przez zarejestrowanego użytkownika serwisu treści o charakterze bezprawnym w ogłoszeniach lub innej formie, z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane jako obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.

7. Zakazane jest wykorzystywanie ogłoszeń lub innych źródeł informacji dostępnych w serwisie do promocji lub reklamy innych stron internetowych.

8. Użytkownik nie może pokazywać treści do których nie posiada praw w tym praw autorskich a w szczególności łamiących prawo.

9. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę administratora serwisu, innych użytkowników serwisu lub osób trzecich.

10. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności ogłoszenia z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie. Jeżeli ogłoszenie nie spełnia wymogów określonych w niniejszym regulaminie administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia z serwisu.

Art. 3 WARUNKI REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW

1. 1. Aby zarejestrować się w serwisu www.paylove.pl, należy wypełnić formularz rejestracyjny.

2. Po aktywacji panelu rejestracji i wypełnieniu formularza rejestracyjnego wysyłany jest automatycznie kod aktywacyjny na e-mail użytkownika.

3. Wskutek rejestracji zarejestrowany użytkownik otrzymuje prawo do zamieszczania ogłoszeń.

4. Konto zarejestrowanego użytkownika daje możliwości zarządzania ogłoszeniami powiązanymi z kontem.

5. Zabranie się podawanie przez użytkownika serwisu nazwy użytkownika, która może zostać uznana za sprzeczną z prawem, obraźliwą, naruszającą dobra osobiste osób trzecich, obrazującą lub propagującą przemoc, nienawiść, dyksryminację rasową, kulturową, etniczną, regilijną itp.

6. Za skutki wynikające z udostępnienia swojego konta osobie trzeciej odpowiedzialność ponosi właściciel konta.

7. Każde konto założone w serwisie www.paylove.pl posiada bezterminowy termin ważności.

8. Ewentualne regulowanie podatku leży w gestii użytkownika ShowUp.tv

Art. 4 WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE

1. Poprzez dodanie ogłoszenia zarejestrowany użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiąją one osobę, której numer dane kontaktowe zostały podane w ogłoszeniu.

2. Użytkownik serwisu oświadcza, że zamieszczane treści w ogłoszeniu nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, majątkowych lub osobistych. Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach ogłoszenia materiału w każdej zamieszczonej formie.

3. Użytkownikowi dozwolone jest prezentowanie treści tylko i wyłącznie nie zabronionych przez Polski Kodeks Karny

4. Zabrania się używania programów pozwalających na prezentowanie zdjęć lub innych treści nie należących do użytkownika.

 
Art. 5 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Użytkownik z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora zgodnie z warunkami określonymi w polityce ochrony prywatności.

2. Administrator dokonuje przetwarzania danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektoniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Dane osobowe oraz wszelkie inne informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez administratora serwisy wyłącznia do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z użytkownikiem oraz zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług.

4. Rejestrując się w serwisie www.paylove.pl użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zebranych danych w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w mediach.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i sprawdzania danych osobowych przesłanych przez użytkownika poprzez przesłanie przez niego kserokopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.


Art. 6    PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I LICENCJA

1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika Serwisu, ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy Serwisu lub osoby trzecie.

2. Administrator Serwisu posiada wyłączne prawa ochronne na znak towarowy „paylove.pl”. Jakiekolwiek wykorzystanie znaku towarowego „paylove” bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Administrator Serwisu nie udziela Użytkownikom Serwisu żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.

Art. 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu www.paylove.pl wywołane siłą wyższą – zakłócenia nie spowodowane działaniami administratora.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez użytkowników serwisu.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nich danych użytkowników zniegodnie z celem działania serwisu.

 
Art. 8 PRZEPISY DODATKOWE

1. Serwis www.paylove.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak kontaktu lub odzewu ze strony ogłoszeniodawcy na wiadomości wysyłane przez innych użytkowników.

2. Jeśli którykolwiek punkt regulaminu zostanie złamany użytkownik może dostać ban bez podania przyczyny oraz bez ostrzeżenia.

3. Użytkownik może otrzymać ban lub zostać ograniczony bez ostrzeżenia oraz bez podania przyczyny jeśli właściciel serwisu lub administrator uzna to za konieczne

4. W przypadku złamania prawa lub podejrzenia złamania prawa właściciel będzie współpracować z odpowiednimi organami ścigania.

5. Zabrania się na działanie na jakakolwiek szkodę właściciela lub serwisu paylove.pl

6. Korzystanie z serwisu nie może być brane jako argument w jakichkolwiek sporach.

7. Użytkownik rejestrując się na paylove.pl zgadza się na otrzymywanie droga mailową wiadomości (również reklamowych) od serwisu paylove.pl

8. Regulamin ulega zmianie po opublikowaniu na stronie serwisu nowej treści regulaminu.
 

Art. 9 REKLAMACJE

1. Reklamacje i zażalenia związane z jakością świadczenia usług przez administratora serwisu lub zarzutem osoby trzeciej należy składać drogą e-mailową na adres: kontakt@paylove.pl.

2. Administrator serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każda reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie wysłana na adres z którego dotarła reklamacja.

 
Art. 10 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Jeżeli nie zgadzasz się z powyższym regulaminem nie rejestruj konta w serwisie.

2. Jeżeli zarejestrowałeś się w serwisie to automatycznie oświadczasz, że zapoznałeś się z całym regulaminem i zgadzasz się z każdym jego punktem.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 

Regulamin staje się aktualnym w momencie jego publikacji w serwisie www.paylove.pl .